cross-platform app: App đa nền tảng
Scenarios: các tình huống
arise: nảy sinh
essence: bản chất