Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress

1.Code lấy bài viết mặt định. [crayon-5d2f361c0fb5f430527312/] Đoạn code đặt trong index sẽ lấy list bài viết mới nhất, Đặt trong category sẽ lấy danh sách bài viết của category đó, đặt trong single sẽ lấy nội dung của bài đó!. 2.Code lấy 10 bài viết mới nhất theo category. [crayon-5d2f361c0fb67332382181/] showposts=10 sẽ lấy 10 bài viết mới nhất cat=1  chỉ...

Read more...

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme woocommecre wordpress

  1. Code hiển thị 10 sản phẩm mới nhất. [crayon-5d2f361c1039a370945800/] Trong đó: [crayon-5d2f361c103a2870554719/] 2. Code hiển thị 10 sản phẩm theo danh mục sản phẩm [crayon-5d2f361c103a5806534069/] Trong đó : ‘product_cat’ => ‘dien-thoai’ : Là slug của danh mục cần get. 3. Code hiển thị 10 sản phẩm nổi bật. [crayon-5d2f361c103a7413251108/] 4. Code hiển thị 10 sản phẩm giảm giá. [crayon-5d2f361c103a9959580927/] 5. Code...

Read more...