• Map: Xử lý từng biến theo 1 function, trả về mảng có số lượng phần tử bằng mảng ban đầu.
  • Filter: Lọc ra các phần tử theo 1 function nhất định.
  • Reduce: Sử dụng các giá trị trong mảng ban đầu để xử lý, tạo ra thứ hoàn toàn mới.

Map() :

  • Trả về mảng của name của từng animal trong animals

Filter():