• template-parts/posts/layout.php : vị trí layout của single post và post archive + tags. Thêm class để css. nhớ phải dựa theo class blog-archive, hoặc blog-single
  • template-parts/posts/partials/archive-title.php: Sửa tiêu đề của post single hoặc archive
  • template-parts/posts/archive-list: chỉnh sửa layout hiển thị post của chuyên mục. nhớ chọn trong customize của theme là hiển thị theo list