Thêm 1 tab mới :

 

Ẩn 1 tab :

Đổi tên:

Sắp xếp lại thứ tự: